Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

W celu złożenia petycji prosimy o przekazanie pisma na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
tel. (89) 762 82 00
fax. (89) 762 82 05
e-mail: komendant@bartoszyce.ol.policja.pl

Ważne: Petycje wniesione bez oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję a także petycję niespełniające innych wymagań wskazanych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Odnośnik do ustawy TUTAJ.