Menu przedmiotowe:
Galeria
Święto Policji 2014
Świeto Policji 2014Służba mundurowa

OGŁOSZENIE Nr 1/2012

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BARTOSZYCACH

z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bezledach

§ 1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bezledach ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

1. w zakresie wymagań niezbędnych:

 a) pełniący służbę w Policji,

b) spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych orazich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

 c) spełniający wymagania w zakresie stopnia policyjnego zgodnie z art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2011r., nr 287, poz. 1687, z późn. zm.);

2. w zakresie wymagań pożądanych:

a) co najmniej 7- letni staż służby w Policji,

b) co najmniej 2- letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Policji,

c) co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w służbie kryminalnej lub prewencyjnej, albo w obydwu tych służbach łącznie,

d) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych;

3. ponadto wskazane jest posiadanie:

a) wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;

§ 2

Oferty kandydatów winny zawierać:

1. CV i list motywacyjny,

2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),

3. pisemna koncepcja pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja pracy powinna zostać opracowana w oparciu o regulamin Komisariatu Policji w Bezledach oraz zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1,5, marginesy standartowe 2,5 cm),

4. pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostepny w Poradniku do „Ogólnego trybu i zasad prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdzialeVI, wzór nr 1, umie-szczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji), 

5. pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata, tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym(ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem - (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do „Ogólnego trybu i zasad prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji”, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),

 6. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,

 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),

 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),

 9. kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu).

§ 3

Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji”, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.

§ 4

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikający z karty opisu stanowiska pracy):

 1. kierowanie przebiegiem służby i pracy podległych policjantów i pracowników, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie służby podległych policjantów i pracowników,

2. organizowanie wspłpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3. analizowanie racjonalności struktur organizacyjnych KP w Bezledach oraz efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjnych; przedstawianie Komendantowi Powiatowemu Policji stosownych wniosków w tym zakresie,

4. dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i zagrożenia oraz planowanie na tej podstawie dyslokacji służb w określonych rejonach,

5. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przez policjantów Komisariatu środków przymusu bezpośredniego,

6. prowadzenie stałego nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi i postępowaniami w sprawach o wykroczenia prowadzonymi przez funkcjonariuszy Komisariatu,

7. przekazywanie informacji o przestępstwach i zdarzeniach do KPP i KWP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. wspłpraca z Wydziałem Kryminalnym KPP Bartoszyce w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz procesu wykrywczego, zwłaszcza dotyczącego przestępstw transgranicznych,

 9. wspłpraca z Prokuraturą Rejonową w Bartoszycach w zakresie prowadzonych śledztw i dochodzeń,

10. nadzorowanie sposobu prowadzenia podręcznego rejestru śledztw i dochodzeń oraz czynności sprawdzających,

11. organizowanie systemu kontroli wewnętrznej i określanie jej zasad,

12. osobiste uczestniczenie i podejmowanie czynności na miejscu zdarzeń o dużym ciężarze gatunkowym,

13. ustalanie czasu i zasad organizacji służby w Komisariacie Policji,

14. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,

 15. bezpośrednie nadzorowanie obsługi kancelaryjnej jednostki, w tym dotyczącej informacji niejawnych,

16. tworzenie warunków do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych podległych policjantów, a zwłaszcza pogłębiania przez nich znajomości przepisów służbowych,

17. organizowanie odpraw służbowych z podległymi policjantami, w celu właściwego ukierunkowania ich pracy i stwarzania warunków do wymiany doświadczeń,

 18. opracowywanie kart opisu stanowiska pracy dla bezpośrednio podległych policjantów i pracowników oraz zapoznawanie z nimi, w terminach określonych odrębnymi przepisami,

 19. sporządzanie opinii służbowych podległych policjantów w terminach określonych odrębnymi przepisami,

20. opracowywanie planów urlopów i czuwanie nad ich realizacją,

 21. zatwierdzanie druków statystycznych zgodnie z zarządzeniem KGP,

22. kontrola broni służbowej przydzielonej policjantom,

23. uczestniczenie w okresowych naradach służbowych,

24. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej policjanta,

25. ochrona tajemnicy państwowej, służbowej,

26. na polecenie Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach przeprowadzanie postepowań wyjaśniających dotyczących skarg na czynności policjantów powiatu bartoszyckiego.

§ 5

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce ul. Warszawska 9, w terminie do 20 sierpnia 2012 roku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bezledach” - nie otwierać w sekretariacie.

W przypadku nadsyłania ofert za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole ds. Dyscyplinarnych i Kadr KPP w Bartoszycach, tel. służbowy: 7321225, fax 7321215.

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 19 września 2012r.

 

                              KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

                                          W BARTOSZYCACH

Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-09-19
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 28
2. Wypadki drogowe: 5
    - ranni: 6
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 43
4. Nietrzeźwi kierowcy: 15
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-22
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.